Regulamin

R E G U L A M I N

I EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PRACĘ PISEMNĄ Z CYKLU

„KWESTIE SPOŁECZNE WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE POPULARNEJ”

POD HASŁEM

 „STRATEGIE POMAGANIA INNYM W KINEMATOGRAFII POLSKIEJ

I ŚWIATOWEJ”

Kliknij by pobrać wersję PDF

  I. CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy wykażą się interesującą analizą sposobów pomagania drugiemu człowiekowi, zawartą w obrazach filmowych. Wykorzystując interdyscyplinarność zagadnienia oraz formę pisemną uwzględniającą standardy prac naukowych, liczymy na pogłębienie zainteresowań uczestników konkursu strategiami niesienia pomocy innym, znajomości sztuki filmowej oraz zdolności warsztatu pisarskiego.
  II. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami konkursu są Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz portal internetowy Filmowo.net.
  III. UCZESTNICY

 1. Konkurs jest przeznaczony dla studentów oraz doktorantów wszystkich uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od trybu studiowania.
  IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w konkursie polega na napisaniu pracy pisemnej podejmującej wątek strategii pomagania innym zawartych w kinematografii polskiej i światowej. Rzeczywisty tytuł zgłaszanej pracy powinien oddawać treść zamieszczoną w tekście.
 2. Aby przystąpić do konkursu, należy przesłać pracę (w formie elektronicznej, opisanej w niniejszym Regulaminie) na adres e-mailowy podany przez organizatorów konkursu.
 3. Praca może być jednego lub więcej autorstwa. Autor lub współautorzy mogą zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi.
 4. W nagłówku pracy powinny być zamieszczone dane autora wraz z nazwą uczelni.
 5. Prace pisemne przyjmowane będą w okresie trwania konkursu, czyli od 15 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.
 6. Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki:
 7. a) Musi być napisana w języku polskim.
  b) Objętość pracy powinna mieścić się w przedziale od 15 000 do 40 000 znaków typograficznych, liczonych łącznie ze spacjami, przypisami oraz bibliografią.
  c) Praca musi spełniać standardy określone dla prac naukowych, a w szczególności zawierać odwołania do literatury specjalistycznej, przypisy oraz zestawienie bibliograficzne.
  d) Sposób konstruowania przypisów powinien być zgodny z zasadami stosowanym przez redakcję czasopisma naukowego „Labor et Educatio”. Na stronie internetowej czasopisma: http://www.labor-et-educatio.pl/ w zakładce „Procedura recenzowania i informacje dla autorów”, znajduje się wzór przypisów preferowany przez organizatorów konkursu.
  e) Przesłana praca powinna być zapisana w formacie doc. lub docx.
  f) Prace należy przesyłać na adres e-mailowy sekretarza Komisji konkursowej – dra Krzysztofa Chaczko:
  chaczkowp-pl
  do 15 kwietnia 2017 r.
  g) Każdy uczestnik konkursu otrzyma drogą elektroniczną informację potwierdzającą przyjęcie pracy do konkursu.

  V. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW

 1. Laureatów konkursu wybierze Komisja konkursowa w składzie:
 2. a) Przewodniczący Komisji konkursowej – dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła, dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UP.
  b) Sekretarz Komisji konkursowej – dr Krzysztof Chaczko, pracownik Instytut Pracy Socjalnej UP.
  c) Członek Komisji konkursowej – dr Katarzyna Jagielska, pracownik Instytut Pracy Socjalnej UP.
  d) Członek Komisji konkursowej – Michał Jaglarz, redaktor naczelny portalu internetowego Filmowo.net.
  e) Członek Komisji konkursowej – Robert Szymczak, zastępca redaktora naczelnego portalu internetowego Filmowo.net.

 3. Przy wyłanianiu laureatów, Komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami: zgodnością pracy z celami i tematem konkursu, oryginalnością podejścia do tematu, znajomością zagadnienia, walorami naukowymi oraz spójnością i stylem pracy.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 maja 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora a autorzy prac zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zmianie.
  VI. NAGRODY

 1. Autorom najlepszych prac Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody pieniężne:
 2. a) Za zajęcie pierwszego miejsca – 1000 zł.
  b) Za zajęcie drugiego miejsca – 500 zł.
  c) Za zajęcie trzeciego miejsca – 300 zł.
  d) Za zajęcie czwartego miejsca – 200 zł.
  e) Za zajęcie piątego miejsca – 100 zł.

  1. Jeżeli nagrodzona praca będzie dziełem współautorskim, wówczas przyznana nagroda zostanie podzielona pomiędzy autorów pracy.
  2. Nagrody pieniężne wyszczególnione w punkcie VI.1, zostaną przekazane zwycięzcom na podane przez nich (po zakończeniu konkursu) rachunki bankowe. Kwota nagrody zostanie zmniejszona przez organizatora o kwotę konieczną do zapłacenia zryczałtowanego podatku od nagród, przewidzianą przez odpowiednie przepisy prawa.
  3. Oprócz nagród pieniężnych, organizatorzy przewidują liczne nagrody rzeczowe.
  4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w recenzowanej, naukowej pracy zbiorowej lub czasopiśmie naukowym „Labor et Educatio”. Decyzja o wyborze tekstów oraz formie publikacji należy do Komisji konkursowej.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Przystąpienie do konkursu w postaci przesłania własnej pracy pisemnej, oznacza:
   a) Akceptację przez autora pracy wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
   b) Zgodę na usunięcie w pracy danych identyfikujących autora oraz nadanie kodu. Zmiany te nie będą naruszały treści i formy pracy.
   c) Oświadczenie, że zgłaszający jest autorem pracy i jej przesłanie na konkurs nie narusza praw osób trzecich.
   d) Zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w ramach działań zaznaczonych w niniejszym Regulaminie.
   e) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy dla potrzeb konkursowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.)

  3. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych organizatorów przez cały okres trwania konkursu.
  4. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia Regulaminu.
  5. Komisja konkursowa ma prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu konkursu.
  6. Osobą odpowiedzialną za kontakt w kwestiach organizacyjnych konkursu jest sekretarz Komisji konkursowej, dr Krzysztof Chaczko:
  7. chaczkowp-pl